קישורים לביצוע בדיקות מקדמיות


סימולטור מס רכישה 
https://www.misim.gov.il/svsimurechisha/FrmFirstPage.aspx?cur=1#nbb 

סימולטור מס שבח
https://www.misim.gov.il/svtsvazmitnew/FrmHadrachaRashit.aspx

איתור תמצית החלטות מיסוי
https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmAbsSearch.aspx

הפקת נסח טאבו
https://ecom.gov.il/voucherspa/input/440?clear=true

איתור גוש חלקה לפי כתובת / איתור כתובת לפי גוש וחלקה
https://www.mapi.gov.il/Pages/LotAddressLocator.aspx

הזמנת מסמכי בית משותף בטאבו
https://fileextractor.justice.gov.il/tabu

מידע נדל"ן – פרטי מכירות של זכויות במקרקעין
https://mblegal.co.il/pages/1003